Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

ptsand
ptsand
ptsand
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ptsand
2607 77d7
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
ptsand
There’s an end to every storm. Once all the trees have been uprooted. Once all the houses have been ripped apart. The wind will hush. The clouds will part. The rain will stop. The sky will clear in an instant and only then, in those quiet moments after the storm, do we learn who was strong enough to survive it.
— Grey's Anatomy
Reposted fromborn2die born2die
3906 0676 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
ptsand
5785 6ddc 500
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
ptsand
5646 94b0 500
5.
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi
6968 57a3
Reposted fromjohnkeats johnkeats
1963 fb22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
ptsand
2702 b12c
Reposted fromheroine0 heroine0
ptsand
ptsand
ptsand
1717 d656 500
Reposted fromhildebeithegerda hildebeithegerda
ptsand
ptsand
ptsand
ptsand
ptsand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl